ISSEP 2006 ISSEP, 2006 lapkričio 7–11, Vilnius, Lietuva

Organizatorius

MII Matematikos ir informatikos institutas

Partneriai

LRS Lietuvos Respublikos Seimas
IVPK Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV
ŠMM LR Švietimo ir mokslo ministerija
ITC Švietimo informacinių technologijų centras
Klagenfurt University Klagenfurto universitetas, Austrija
TEV Leidykla TEV
Apie ISSEP
Straipsniai
Svarbios datos
Programa
Registracija
Komitetai
Vieta
Vilnius
Foto konkursas
Rėmėjai
Pradžia
ISSEP 2006


Atnaujinta 2006-10-24

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Programa


Tarptautinės ISSEP 2006 konferencijos programa

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 10 D.
8.00–9.00REGISTRACIJA
9.00–11.001 SEKCIJA: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS VIDURINĖJE MOKYKLOJE (Konferencijų salė)
Pirmininkas Viktoras Dagys
Nacionalinės dienos atidarymas. Sveikinimo žodis
Informacinių technologijų centras – mokykloms. V. Brazdeikis
Informatikos 20-metį minint. R. Ališauskas, V. Dagienė
Informatikos dalyko kaita ir perspektyvos mokykloje. A. Dinda
Informacinės technologijos 5–6 klasėse. T. Balvočienė, N. Kriščiūnienė
Integruoto informacinių technologijų ir mokomųjų dalykų mokymo(si) patirtis Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. J. Maigytė, E. Šicaitė
Informacinių technologijų dalyko 11–12 klasei individualizuotas praktinių darbų komplektas. V. Šakys, R. Alaburdienė
Kritinio mąstymo ugdymas informacinių technologijų pamokose. I. Norkienė
11.00–11.30KAVOS PERTRAUKA
11.30–13.00PLENARINIS POSĖDIS (Konferencijų salė, anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą)
Pirmininkas Aleksandras Targamadzė
Informatika kaip vaiko vystymosi aplinka ir įvadas į šiuolaikinę matematiką. A. Semionov (Rusija)
Tapatumo, kontrolės ir nuosavybės išsaugojimas integruojant technologijas į mokymosi procesą mokykloje. D. Butler, C. Strohecker, F. Martin (Airija, JAV)
13.00–14.00PIETŲ PERTRAUKA
14.00–16.002 SEKCIJA: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS TIKSLIŲJŲ DALYKŲ PAMOKOSE (Darbo partijos frakcijos salė)
Pirmininkė Rasa Alaburdienė
Informacinės komunikacinės technologijos 7–8 klasių matematikos mokyme. I. Kupčiūnienė, R. Klimavičius
Matematika su „Dinamine geometrija“ – mokomoji kompiuterinė priemonė. E. Jasutienė, L. Stepanauskienė
Keletas matematikos mokymo kaitos aspektų: IKT naudojimas mokymo ir mokymosi individualizavimui ir diferencijavimui. V. Sičiūnienė, J. Aušraitė
Kompiuterinis funkcijų vizualizavimas – priemonė matematikos mokymui ir mokymuisi. I. Žilinskienė
Skaičiuoklės naudojimas fizikos pamokose. A. Lozdienė, A. Griškienė
Kaip nuotolinis mokymas gali padėti mokytis chemijos. R. Kaušienė
Informacinės technologijos ekonomikos pamokose. L. Augaitytė
„Protingoji“ lenta protingam mokymui. L. Daugėlienė
14.00–16.003 SEKCIJA: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS HUMANITARINIŲ DALYKŲ PAMOKOSE (Konstitucijos salė)
Pirmininkas Eugenijus Kurilovas
Informacinių technologijų naudojimas lietuvių kalbos pamokose. G. Lialienė
IT panaudojimas integruotose pamokose. R. Krulikauskienė, R. Brazaitienė
Gabių mokinių ugdymas taikant IT. D. Karaliūtė, R. Jurčiukonienė
Pridedamoji vertė mokymo(si) paradigmose taikant IKT anglų kalbos mokymui. R. Stakienė
IKT panaudojimas užsienio kalbų pamokose. J. Kazinevičienė
Mokomųjų programų, pateikčių ir kitų darbų, sukurtų remiantis IT, panaudojimas istorijos pamokose. K. Tamošaitis
IKT taikymas projekte-pamokoje „Olimpinis judėjimas mokykloje“. V. Rutkauskienė, N. Kivytienė
Integruota mokymosi veikla: darbas su eksperimentiniu V. Dagienės vadovėliu „Tavo bičiulis kompiuteris“. J. Akstinienė, J. Jakubauskienė, Z. Kairienė
14.00–16.00STENDINIAI PRANEŠIMAI (Ekonomikos komiteto salė)
Pirmininkė Asta Buinevičiūtė
Mokyklos kompiuterių ir informatikos mokymo istorija. K. Gatelienė
Mokomųjų kompiuterinių programų taikymas. R. Ramanauskas
Informacinės komunikacinės technologijos biologijos pamokose. R. Štaupienė
Programos „Powersim“ taikymas matematikos pamokose. V. Markevičienė
Kompiuterio panaudojimas matematikos pamokose ir popamokinėje veikloje. Z. Juzaitienė
IT ir dailės integracija ugdymo procese. I. Hokušienė, R. Juškienė
IKT lietuvių (valstybinės) kalbos pamokose: mažų projektų kūrimas. D. Gasiniauskienė
Muzikos ir informatikos technologijų integracija pamokose. A. Šakalys
IT panaudojimas pradinių klasių ugdymo procese. D. Karkauskienė, E. Poškevičienė, J. Saldukienė
Tarptautinio bendradarbiavimo pamokos. I. Mackevičiūtė
Tarptautinė mokytojų, taikančių IKT, patirtis. L. Zajančkauskienė
14.00–16.00KOMPIUTERIU DEMONSTRUOJAMI PRANEŠIMAI (Ekonomikos komiteto salė)
Pirmininkė Svetlana Kubilinskienė
Interneto ir elektroninio pašto taikymas fizikos pamokoje. D. Paškevič
IKT panaudojimo pamokose ypatybės. R. Ramanauskas
Informacinių technologijų panaudojimas dailės pamokose Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. L. Paužuolienė, G. Grigas
Informacinės technologijos įvairių dalykų pamokose Veisiejų vidurinėje mokykloje. E. Vaivadienė, I. Rinkevičienė
16.00–16.30KAVOS PERTRAUKA
16.30–18.004 SEKCIJA: NAUJOVIŠKI MOKYMO IR MOKYMOSI METODAI (Konferencijų salė)
Pirmininkas Mantas Masaitis
Kitoks požiūris į informacinių technologijų dėstymą mokykloje. A. Žandaris, A. Lozdienė, I. Mackevič, J. Aušraitė
Vaikų ir jaunimo akademinė pažanga – nacionalinė moksleivių akademija. B. Narkevičienė, A. Pečiukaitytė, L. Zajančkauskienė
Mokinių projektinės veiklos organizavimas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje. R. Burbaitė, L. Dyburienė
Internetu grindžiamas mokymas ir mokymasis. A. Buinevičiūtė, R. Zlatkauskienė
Naujoviškų mokymo(si) metodų taikymo galimybės kritinio mąstymo ugdymui. E. Kubilienė
Mokymosi įsivertinimas ir refleksija. T. Balvočienė
16.30–18.00STENDINIAI PRANEŠIMAI (Ekonomikos komiteto salė)
Pirmininkė Jūratė Aušraitė
Informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamos galimybės tarptautiniam bendradarbiavimui. S. Riškienė
Informacinės technologijos ir ugdymo proceso kaita Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje. N. Urbonavičienė, V. Guščiuvienė
Interneto taikymas pradinuko ugdyme. A. Buitkienė
Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo galimybės profesinėje mokykloje. D. Olbutienė
Lanksčios ir kūrybiškos mokymosi aplinkos. A. Kazinevičius
Informacinės technologijos logopedinėse pratybose specialiojoje mokykloje. A. Neniškytė
Projektų metodas ir informacinės technologijos: darbo patirtis. N. Kriščiūnienė
Informacinės technologijos ugdant karjerai. L. Pranukevičienė, A. Butvilienė
14.00–16.00KOMPIUTERIU DEMONSTRUOJAMI PRANEŠIMAI (Ekonomikos komiteto salė)
Pirmininkė Inga Žilinskienė
Mokytojas ir mokinys – visada kartu. L. Zajančkauskienė
Darbas virtualiose mokymosi aplinkose. A. Zimnachaitė
Darbas virtualiosiose mokymosi aplinkose. M. Paketur

Pranešimams sekcijose skiriama po 15 min., stendinių pranešimų pristatymams - po 10 min.,
kompiuteriu demonstruojamiems pranešimams - po 30 min.