<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html><head><title>Lietuvis kalba kompiuteryje</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-16"> <link href="kalba.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta name="description" content="Programins /rangos lokalizuotojams skirta interneto svetain"> <meta name="Keywords" content="l10n, i18n, lietuvinimas, lokalizavimas, internacionalizavimas, programa, lietuvis kalba"> </head> <body bgcolor="#ffffe0"> <img src="failai/juostel.gif" width=900px high=60px> <p> <font size = 3> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</font> <p align = center> <font size = 6 > <i>Lietuvis kalba kompiuteryje</i> </font></p> || <b>Prad~ia</b> | <a href="Spauda.html">Spauda</a> | <a href="Renginiai.html">Renginiai</a> | <a href="Mokykla.html">Mokykla</a> | <a href="}inynas.html">}inynas</a> | <a href="}odynai.html">}odynai</a> | <a href="Literatkra.html">Literatkra</a> | <a href="Svetains.html">Svetains</a> | <a href="en.html">EN</a> || </p> <hr width="100%" align="left" size="2"> <p class="t1">`i tinklalapis grup, kuri galima pavadinti nedidele interneto svetaine, skirta programins /rangos lokalizuotojams ir internacionalizuotojams, konkre iau lietuvintojams. Trumpai ap~velgiama lietuvis kalbos situacija kompiuteryje ir kituose skaitmeniniuose /renginiuose. Pateikiamos nuorodos / kitas svetaines lokalizavimo tematika: informacija apie renginius, /vykius, paskelbta arba spaudai rengiama med~iaga ir pan.</p> <p class="t"> Pateikiama informacija turts bkti naudinga lokalizuotojams ir programuotojams, rengiantiems programas eksportui, ia dalies ir kompiuteris naudotojams.</p> <hr> <hr> <p> <div align="left"><font size="+2">Naujienos</font></div></p> <p> <div align="right">2018-03-30</div></p> <p><b>Baigsi gra~iausio interneto srities vardo, turin io savitsjs lietuvis kalbos abcls raid~is, rinkimai.</b> Gauti 454 balsai. Daugiausia balss gavo aie vardai:</p> <p>1. `ilinga.lt. 104 balsai. UAB `ilinga Miakininkysts paslaugs bendrov, teikianti paslaugas priva is miaks savininkams.</p> <p>2. Nusiaypsok.lt. 73 balsai. Laims rato ~aidimas.</p> <p>3. MtinisGyvenimas.lt. 66 balsai. Gyventi galima kitaip. Ramiau, papras iau, nuoaird~iau .</p> <p>Sveikiname svetain <b>`ilinga.lt</b>, kurios srities vardas 2018 mets rinkimuose buvo pripa~intas gra~iausiu.</p> <p> <div align="right">2018-03-16</div></p> <p><b>Paskelbti gra~iausio interneto srities vardo, turin io savitsjs lietuvis kalbos abcls raid~is, rinkimai.</b> Balsavimui pateikta deaimt vards: <i>Galiljie iai.lt, KakMak.lt, Lietuviakai.lt, MtinisGyvenimas.lt, M-pjkvis.lt, Nusiaypsok.lt, `achmatai.lt, `amas.lt, `ilinga.lt, }ilvitis.lt.</i> Balsuoti galima iki 2018 m. kovo 29 d. </b></br> <a href="https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/isrinkite-graziausia-interneto-srities-varda.d?id=77449857">Balsad~</a>.</p> <p> <div align="right">2017-10-06</div></p> <p><b>Pateikti du nuotoliniai Europos programavimo savaits renginiai:</b><br> 1. Mokoms ia klaids, ne tik savs. Renginio dalyviams sikloma paieakoti klaids ir kits taisytins viets sulietuvints programs dialogo languose.<br> 2. Mokoms versti Facebook . Transliuojamas filmukas, kuriame aiakinama, kaip versti naudojantis / portal Facebook /komponuota vertimo programa.</p> </p> <p>Iasamiau apie renginius ~r. aios svetains skyriuje <a href= Renginiai.html">Renginiai</a>.</p> <p> <div align="right">2017-03-30</div></p> <p><b>Paskelbti gra~iausio interneto srities vardo, turin io savitsjs lietuvis kalbos abcls raid~is, rinkimai.</b> Balsavimui pateikti aeai vardai: <i>Ilgasksas.lt, Kupol.lt, Ma~sjs-valdos.lt, Raatija.lt, }ara.lt, }iburys-lt.</i> Balsuoti galima iki 2017 m. baland~io 9 d. </b> <a href="http://www.delfi.lt/mokslas/archive/article.php?id=74205152">Balsad~</a>.</p> <p> <div align="right">2017-03-07</div></p> <p><b>Europos programavimo savait</b> 2017 m. bus ilga vyks nuo spalio 7 d. iki spalio 22 d. Bus galima suorganizuoti daugiau ir ilgesnis renginis. Nepraleiskime progos! <a href="http://codeweek.eu/">Iasamiau</a>.</p> <p> <div align="right">2017-03-02</div></p> <p><b>Apdovanojimai u~ lietuvis kalbos puoseljim.</b> Valstybin lietuvis kalbos komisija /teik apdovanojim prof. dr. Valentinai Dagienei, doc. dr. Gintautui Grigui, dr. Tatjanai Jevsikovai u~ lietuviakos kompiuterijos srities terminijos kkrim, termins ~odyns rengim. <a href="http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/paskirti-kalbos-komisijos-apdovanojimai-uz-lietuviu-kalbos-puoselejima-2">Iasamiau</a>.</p> <p> <div align="right">2017-02-07</div></p> <p><b>Kursas studentams Programins /rangos ir interneto svetainis lokalizavimas </b>. Nuo 2016 2017 m. m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete /steigta nauja mokymo programa magistrantams Audiovizualinis lokalizavimas . Mint kurs aiems studentams pavasario semestre skaito dr. Tatjana Jevsikova.</p> <p> <div align="right">2016-10-07</div></p> <p><b>Pa~intis su programs lokalizavimu.</b> Tai <a href="http://codeweek.eu/"> Europos programavimo savaits</a>, vyksian ios a. m. spalio 15 23 d. nuotolin pamoka, kurioje aiakinami pirmieji lokalizavimo ~ingsniai: kaip tinkamai iaversti ekrane rodomus tekstus (meniu, komands pavadinimus, kompiuterio praneaimus ir kt.) ir, svarbiausia, kaip juos /dti / program. Pamokos dalyvis su~inos, kaip tai daroma, suvoks lokalizavimo principus, iamoks lokalizuoti ir koreguoti (tobulinti) jau lokalizuotas nedideles programas ar js fragmentus.</p> <p>`ioje svetainje pamokos dalyvis ras papildomos med~iagos ir gals iasamiau susipa~inti su lokalizavimu. Joje yra lokalizuotojui reikalings ~odyns ir kitos literatkros sraaai, pradtas rengti Mokyklos skyrius. Svetain pradjo veikti nesenai ir pama~u auga. Tikims kad tai bus gera dirva drauge su ja augti ir lokalizavimu susidomjusiam aios pamokos dalyviui.</p> <p>Pamok galima parsisissti jau dabar ia tinklalapio <a href="http://ims.mii.lt/kalba/lok-2016.html">lok-2016</a>. Praktinio darbo u~duotis ia ten pat nuo a. m. spalio 15 d. Lietuvos kompiuterininks sjunga geriausis sprendims autoriui /teiks diplom, sprendims ap~valg ir skmingai sprendusis pavardes skelbs savo <a href="http://www.liks.lt">svetainje</a>.</p> <p> <div align="right">2016-10-07</div></p> <p><b>Nuotolinis u~davinis sprendimas: 7 dienos 14 u~davinis.</b> Tai <a href="http://codeweek.eu/">Europos programavimo savaits</a>, vyksian ios a. m. spalio 15 23 d., renginys. Jame bus pateikta u~davinis, kurie pads geriau suvokti, kaip duomenys koduojami, saugomi, vaizduojami kompiuteryje, kaip atliekami veiksmai su ~enklais ir ia js sudarytais tekstais. U~daviniai, ypa tie, kuriuose operuojama su ~enkls kodavimu, turts bkti /domks programs lokalizuotojams bei internacionalizuotojams. Yra u~davinis, kuris sprendimas nesudtingas, bet sprendimo idja gali ateiti ne ia karto. Jie turts sudominti galvoskkis mgjus.</p> <p>Panaaks u~daviniai buvo sprend~iami 2014 ir 2015 mets Europos programavimo savaitse. Juos kartu su sprendimais galima parsisissti ia tinklalapis <a href="http://ims.mii.lt/kalba/sprendimai.zip">sprendimai.zip</a> ir <a href="http://ims.mii.lt/kalba/sprendimai-2015.zip">sprendimai-2015.zip</a>.</p> <p>Teorins med~iagos, naudingos u~daviniams sprsti, galima rasti knygoje Programins /rangos lokalizavimas .</p> <p>U~davinis rinkin/ bus galima parsisissti nuo a. m. spalio 15 d. ia tinklalapio <a href="http://ims.mii.lt/kalba/7d14u-2016.html">7d14u-2016.html</a>. Sprendimus reikia iasissti iki a. m. spalio 23 d. Lietuvos kompiuterininks sjunga geriausis sprendims autoriui /teiks diplom, sprendims ap~valg ir skmingai sprendusis pavardes skelbs savo <a href="http://www.liks.lt">svetainje</a>.</p> <p> <div align="right">2016-07-26</div></p> <p><b>Ialeistas naujas kompiuterijos termins ~odynas.</b> Laidykla }ara ialeido nauj Valentinos Dagiens ir Tatjanos Jevsikovos Aiakinamj/ kompiuterijos termins ~odyn . Jame pateikta apie 5 tkkst. termins. `is ~odynas nuo ts pa is autoris ialeisto Enciklopedinio kompiuterijos ~odyno skiriasi tuo, kad jis sudarytas pagal termins ~odyns leidybos taisykles / j/ /traukti tik terminai (jie yra tik daiktavard~iai) ir tikslios js apibr~tys be iliustracijs, komentars.</p> <p class="t">`io ~odyno skaitmeninis variantas yra interneto svetainje Raatija (<a href="https://www.raatija.lt/lokalizavimas/~odynai/336?did=41">&gt;&gt;&gt;)</a>. Jis taip pat /trauktas / aios svetains termins baz.</p> <p> <div align="right">2016-05-07</div></p> <p><b>2016 m. Kalbos premijos laureatu tapo doc. dr. Lionginas Pa~ksis.</b> U~ reikaming lituanistin veikl lietuvis kalbos vartojimo vieaajame gyvenime puoseljim ir skatinim, akademinio lietuvis kalbos diskurso pltr, lietuvis kalbos akademinis darbs vertim / angls kalb ir lietuvis poezijos sklaid angls kalba 2016 m. Felicijos Bortkevi iens Kalbos premija laureatu tapo kalbininkas, vertjas doc. dr. Lionginas Pa~ksis. <a href="http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=163796">Iasamiau</a>.</p> <p> <div align="right">2016-03-10</div></p> <p><b>Gra~iausio interneto srities vardo, turin io savitsjs lietuvis kalbos abcls raid~is, rinkimai.</b> Tai vienas ia Interneto savaits, vykstan ios a. m. nuo kovo 14 iki kovo 20 dienos, renginis. Jo prad~ia kovo 17 d. <a href="gr-vard.html">Iasamiau</a>.</p> <p> <div align="right">2015-10-20</div></p> <p><b>Programs lokalizavimo pamoka Europos programavimo savaitje.</b> 2015 m. spalio 10 18 d. vyko Europos programavimo savaits renginiai. Vienas js buvo skirtas programs lokalizavimui. Pamok sudar dvi dalys:</p> <p>1. .vadin paskaita, iliustruota programos Skype lokalizacija. Klausytojai su~inojo kaip rasti, versti ir redaguoti lokalizuojamus tekstus ir ia pat pamatyti rezultat veikian ioje programoje.</p> <p>2. Praktin dalis, kurioje klausytojai analizavo ir testavo kelis lokalizuots programs tekstus. Tikims, kad dal/ testavimo rezultats bus galima panaudoti sulietuvintoms programoms tobulinti.</p> <p>Klausytojai taip pat buvo supa~indinti su galimybmis toliau gilinti lokalizavimo ~inias ir kaip /sijungti / lokalizuotojs gretas.</p> <p>.vadins paskaitos med~iag galima parsisissti ia <a href="http://ims.mii.lt/kalba/lok2015.pdf"> ia</a>.</p> <p>Ateinanti Programuotojs savait bus 2016 m. spalio 17 23 d.</p> <hr> <hr> <p class="t1">Pastabas ir siklymus praaytume sissti aios svetains pri~ikrtojui <a href="mailto:Gintautas.Grigas@mii.vu.lt">Gintautui Grigui</a>.</p> <p> Lankyms skai ius nuo 2016-09-23<br> <img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=2170009&f=16777215&b=0" border="0" height="18" width="83"> </p> </html>