~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lietuvių kalba kompiuteryje

|| Pradžia | Spauda | Renginiai | Mokykla | Žinynas | Žodynai | Literatūra | Svetainės | EN ||


Literatūra

Į sąrašą įtraukta svarbiausių knygų ir straipsnių programinės įrangos internacionalizavimo, lokalizavimo ir lietuvinimo tematika, išleistų Lietuvoje arba svetur, bibliografiniai duomenys. Jeigu literatūros šaltinis yra internete, tai nurodomas ir jo adresas, išskyrus tuos atvejus, kai šaltinis yra tik riboto naudojimo duomenų bazėje arba elektroninėje bibliotekoje, kur reikalinga sankcionuota prieiga. Tokiais atvejais šaltinio reikia ieškoti pasinaudojant kuria nors paieškos sistema, pavyzdžiui „Google“ pateikus svarbesnius ieškomo šaltinio bibliografinius duomenis (autorių, pavadinimą, leidyklą, būdingus raktažodžius ir pan.). Kartais dalį kūrinio parodo paieškos sistema „Google“.


Knygos

Pažūsis, L. Kalba ir vertimas. VU, 2014, 358 p.

Gudonienė, V. Tarpkultūrinė komunikacija. Mokomoji priemonė. Socialinių mokslų kolegija. Klaipėda, 2013, 225 p. (http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Tarpkulturine_komunikacija.pdf.pdf)

Pruskus, V. Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba. Vilnius: Technika. 2012, 216 p. http://www.ebooks.vgtu.lt/product/tarpkultrin-komunikacija-ir-vadyba.

Dagienė, V.; Grigas, G.; Jevsikova, T. Programinės įrangos lokalizavimo pagrindai. Vadovėlis. VU Matematikos ir informatikos fakultetas, 2011, 272 p.

Dagienė, V.; Grigas, G.; Jevsikova, T. Programinės įrangos lokalizavimas. Monografija. MII, 2010, 328 p.

Dumšienė, E. Kalbos patarimai informatikams. Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2010, 103 p.

Kazlauskienė, A.; Rimkutė, E.; Bielinskienė, A. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra. VDU, Pasaulio lietuvių centras, 2010, 370 p.

Dagienė, V.; Grigas, G., Jevsikova, T. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. II papildytas leidimas.Vilnius: TEV, 2008, 652 p.

Navickienė, G. Vertimo teorija ir praktika. Kauno kolegija, 2007, 69 p.

Aleknavičienė, O.; Grumadienė, L.; Gurskas, A.; Skirmantas, P.; Strockis, M.; Tumasonis, V. Lituanistinis šriftas Palemonas. Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005, 304 p.

Sližienė, N.; Valeckienė, A. (sud.). Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Vilnius: „Mokslas“, 1992, 264 p.Hausser, R. Foundations of Computational Linguistics. 3rd edition, Springer, 2014.

Jiménez-Crespo, M. A. Translation and Web Localization. Routledge, 2013, 233 p.

McKay, C. How to Succeed as a Freelance Translator, 2nd ed. // 2011, 210 p.

Dunne, K. J.: Dunne, E., S. (Ed.). Translation and Localization Project Management. Benjamins, 2011, 424 p.

Dunne; K. J. (Ed.). Perspectives on Localisation. American Translators Association, 2006, 356 p.

The Unicode Standard Version 5.0. Addison-Wesley Professional, 2006, 1472 p.

Reineke, D.; Schmitz, K.-D. Einführung in die Softwarelokalisierung [Taschenbuch]. Narr Verlag, 2005, 215 p.

Hofstede, G.; Hofstede, G. J. Cultures and organizations: software of the mind (Revised and expanded 2nd ed.). New York: McGraw-Hill, 2005.

Hall, P. V.; Hudson R. Software without frontiers: A Multi-Platform, Multi-Cultural, Multi-Nation Approach. Willey & Sons, 1997. 350 p.

O'Hagan, M; Ashworth D. Translation-mediated Communication in a Digital World. Multilingual Matters Ltd, 2002, 168 p.

Laucius, R. Kompiliatorių internacionalizacija. Daktaro disertacija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, 2007.

Savourel, Y. XML Internalization and Localization. Sams Publishing, 2001, 519 p.

Esselink, B. A practical guide to localization. John Benjamins, 2000, 482 p.

Hall, P. V.; Hudson R. Software without frontiers: A Multi-Platform, Multi-Cultural, Multi-Nation Approach. Willey & Sons, 1997. 350 p.

Disertacijos

Maumevičienė, D. Vertimo strategijos lokalizuojant programinę įrangą. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2012.

Jevsikova, T. Internetinės programinės įrangos lokalizavimas. Daktaro disertacija. Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, 2009, 150 p.

Laucius, R. Kompiliatorių internacionalizacija. Daktaro disertacija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, 2007.Reinke, U. Translation Memories: Systeme - Konzepte - Linguistische Optimierung. Universiteat Saarbreucken, 2003.O'Sullivan, P. A Paradigm for Creating Multilingual Interfaces. Doctoral dissertation. University of Limerick, 2001.

Atkin, S. E. A Framework for Multilingual Information Processing. Dissertation of Doctor of Philosophy in Computer Science. Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, 2001.

Maeda, A. Studies on Multilingual Information Processing on the Internet. Doctoral dissertation of engineering. Nara Institute of Science and Technology, 2000.

Straipsniai

Grigas, G; Juškevičienė, A. Raidžių dažnių lietuvių ir kitose kalbose, vartojančiose lotyniškus rašmenis, analizė // Santalka. Filologija, Edukologija. Nr. 23, 2015, p. 81–91. >>>

Grigas, G. Programinės įrangos testavimas internacionalizavimo požiūriu. Kalbų studijos. Nr. 17, 2010, p. 40–45.

Grigas, G. Kompiuterijos leksika ir terminija. Santalka, t. 16, 2008, Nr. 2, p. 31–39.

Dagienė, V.; Grigas, G. Quantitative evaluation of the process of open source software localization. Informatica. vol.17, 2006, no.1, p. 3–2.

Zeller, I. Lokalizacijos iššūkiai. Darbai ir dienos, 2006, t. 45, p. 79–96.

Laucius, R. Free Pascal kompiliatoriaus internacionalizavimas. Informacijos mokslai, 34, 2005, p. 302–306.

Dagienė, V.; Grigas, G., Jevsikova, T. Programinės įrangos lietuvinimas: patirties analizė. Informacijos mokslai. 31, 2004, p. 171–185.

Grigas, G. Programavimo kalbų leksikos elementų analizė mokymo požiūriu. Informatika. 2000, Nr. 1(35), p. 45–67.Reinecke, K.; Bernstein, A. Culturally adaptive software: Moving beyond internationalization. In: Aykin, N. (Ed.) Usability and Internationalization, pt. 2, proc. Global and Local User Interfaces. Lecture Notes in Computer Science, 4560, Springer, 2007, p. 201–210.

Žurnalai

Localisation Focus. The International Journal of Localisation. http://www.localisation.ie/locfocus.

Multilingual. https://multilingual.com/

Revista Tradumàtica. http://revistes.uab.cat/tradumatica