Laiškų siuntimas

Laiško rašymas

Langą, iš kurio galima rašyti, siųsti laiškus, atsakyti į gautus laiškus, atverkite vienu iš būdų:

Pastaba. Jei norite laiškus rašyti raiškiuoju (HTML) tekstu, iš pašto programos meniu Priemonės pasirinkite Paskyrų nuostatos. Laiškų rašymo ir adresavimo nuostatų dialogo lange pažymėkite parinktį Laiškus rašyti raiškiuoju (HTML) tekstu. Visi šios paskyros laiškai bus rašomi naudojant HTML formato rašyklę. Norėdami kurį nors laišką rašyti grynuoju tekstu, spustelėkite mygtuką Naujas laiškas arba Atsakyti, tuo pat metu laikykite nuspaustą Lyg2 klavišą. Daugiau informacijos rasite skyriuje Pašto ir naujienų grupių paskyrų nuostatos. Laiškų rašymas ir adresavimas.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų rašymo langas

Laiškų rašymo lange adresuojami, rašomi, siunčiami pašto arba naujienų grupių laiškai. Pirmiausia paskyrų nuostatų laiškų rašymo ir adresavimo lange reikia nustatyti, ar laiškai bus rašomi grynuoju, ar raiškiuoju (HTML) tekstu. (Atverkite pašto programos meniu Priemonės ir spustelėkite Paskyrų nuostatos).

Laiškų rašymo langas atveriamas spustelėjus mygtuką Rašyti. Jame yra:

Jeigu pasirinktas raiškusis tekstas, tai lange matoma teksto formatų mygtukų juosta, analogiška HTML rašyklės pagrindinio lango mygtukų juostai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Teksto paieška ir keitimas

Teksto paieška
 1. Nustatykite žymeklį ten, kur norite pradėti paiešką.
 2. Iš meniu Taisa parinkite Ieškoti ir pakeisti.
 3. Lauke Ko ieškoti surinkite norimą rasti tekstą ir patikslinkite paiešką pažymėdami vieną ar kelias iš šių parinkčių:
  • Skirti didžiąsias ir mažąsias raides. Jei ši parinktis pažymėta, didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis. Paieška bus tikslesnė, bet tada tie patys žodžiai, parašyti iš didžiosios ir iš mažosios raidės, bus laikomi skirtingais.
  • Priėjus pabaigą, tęsti paiešką nuo pradžios. Jei ši parinktis pažymėta, tai ieškoma iki laiško pabaigos, po to einama į laiško pradžią ir baigiama ieškoti ten, nuo kur buvo pradėta, t. y. apieškomas visas laiškas. Jeigu ieškoma aukštyn (link pradžios), tai taip pat apieškomas visas laiškas, tik kita kryptimi (pasiekus laiško pradžią einama į pabaigą).
  • Ieškoti link pradžios. Pažymėjus šią parinktį, ieškoma nuo žymeklio vietos link laiško pradžios.
 4. Jei ką nors radę norite tęsti paiešką (ieškoti kito radinio), spustelėkite Ieškoti toliau.
 5.  Baigę, spustelėkite Užverti.
Teksto paieška ir keitimas
 1. Nustatykite žymeklį ten, kur norite pradėti paiešką.
 2. Iš meniu Taisa parinkite  Ieškoti ir pakeisti.
 3. Lauke Ko ieškoti surinkite ieškomą tekstą, o lange Kuo pakeisti – tekstą, kuriuo norite pakeisti rastą tekstą.
 4. Jei norite patikslinti paiešką, pažymėkite vieną ar kelias iš šių parinkčių:
  • Skirti didžiąsias ir mažąsias raides. Jei ši parinktis pažymėta, didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis. Paieška bus tikslesnė, bet tada tas pats žodis, parašytas iš didžiosios ir iš mažosios raidės, bus laikomi skirtingais.
  • Priėjus pabaigą, tęsti paiešką nuo pradžios. Jei ši parinktis pažymėta, tai ieškoma iki laiško pabaigos, po to einama į laiško pradžią ir baigiama ieškoti ten, nuo kur buvo pradėta, t. y. apieškomas visas laiškas. Jeigu ieškoma aukštyn (link pradžios), tai taip pat apieškomas visas laiškas, tik kita kryptimi (pasiekus laiško pradžią einama į pabaigą).
  • Ieškoti link pradžios. Pažymėjus šią parinktį, ieškoma nuo žymeklio vietos link laiško pradžios.
 5. Jei norite pradėti paiešką arba ją tęsti toliau, spustelėkite Ieškoti toliau.
 6. Jei norite, kad radinys būtų pakeistas, spustelėkite Pakeisti. Jei norite, kad radinys būtų pakeistas ir ieškoma kito radinio, spustelėkite Pakeisti ir ieškoti, o jei pageidaujate, kad būtų rasti ir pakeisti visi radiniai, spustelėkite Pakeisti visur.
 7. Baigę spustelėkite Užverti.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiško adresavimas

Jei reikia adresuoti laišką:

 1. Adreso lauke pradėkite rinkti gavėjo asmenvardį. Jei įjungtas adreso užbaigimas pagal jo surinktą pradžią (tokia būna pradinė nuostata), tai surinkite kelias pirmąsias gavėjo vardo raides ir palaukite – gal programa pati užbaigs rašyti adresą. (Galima surinkti vardo dalį ir paspausti įvedimo klavišą, tuomet pašto programa bandys greičiau sugeneruoti adresą.)
 2. Jei surinktą pradžią turi keli adresai, pasirinkite tinkamą ir paspauskite įvedimo klavišą.

  Pastaba. Jei į tą pačią eilutę rašomi keli adresai, tai jie atskiriami kableliais. Tačiau gavėjo vardas ir pavardė neturi būti skiriami kableliu.

 3. Jei laišką norite išsiųsti iš kitos paskyros, spustelėkite varnelę lauke Kas ir pasirinkite adresą.
 4. Spustelėjus varnelę lauke Kam, galima pasirinkti įvairių tipų gavėjus:
  • Kam. Pirminiai rašomo laiško gavėjai.
  • Kopija. Antriniai gavėjai (gauna laiško kopiją).
  • Nematomoji kopija. Antriniai gavėjai, kurių adresai lieka nežinomi visiems kitiems gavėjams (t. p. ir įrašytiems į nematomųjų kopijų lauką).
  • Atgalinis adresas. Adresas, kuriuo norima gauti atsakymą (paprastai nurodomas tada, kai skiriasi nuo adreso, iš kurio laiškas siunčiamas).
  • Naujienų grupė. Laiško siuntimas į naujienų grupę.
  • Nukreipti į grupę. Laiško peradresavimas į kitą naujienų grupę taip, kad ir kiti atsakymai eitų nebe į originalią, bet į peradresuotą grupę.

Patarimas. Spustelėjus skaitomame laiške esantį adresą dešiniuoju pelės klavišu, išsiskleidžia meniu, kuriame galima pasirinkti laiško išsiuntimo komandą (ir kitas komandas).

Laiško siuntimas iš kito adreso

Jei programoje yra sukurtos kelios paskyros, tai lauke Kas rodomas adresas tos paskyros, kuri buvo pažymėta prieš pradedant rašyti naują laišką. Tačiau adresą, iš kurio bus siunčiamas laiškas, galima pakeisti ir rašant laišką. Spustelėkite lauką Kas, bus išskleistas sukurtų paskyrų adresų sąrašas. Pasirinkite vieną iš jų. Išsiųsto laiško kopija bus įrašyta į naujai pasirinktos paskyros išsiųstų laiškų aplanką.

Adreso užbaigimas pagal surinktą jo pradžią

Tam, kad būtų galima nerinkti viso asmenvardžio (adreso) ar neieškoti jo adresų knygoje, pašto programa gali pati jų ieškoti visose adresų knygose arba katalogų serveryje. Ji prie surinkto adreso pradžios prirašo pabaigą iš to adreso, kurio pradžia sutampa su surinktąja. Jeigu randa kelis tą pačią pradžią turinčius adresus, parodo juos visus (kartu su papildoma informacija). Tada galima pasirinkti adresą iš pateiktųjų. Numatytoji būsena – adreso užbaigimo veiksena įjungta.

Jeigu pašto programa pateikia ne tą adresą, kurį renkate, rinkite jį toliau.

Jei norite pakeisti adreso užbaigimo veiksenos būseną (įjungti arba išjungti) atlikite tokius veiksmus:

 1. Iš pašto programos pagrindinio lango atverkite meniu Priemonės ir pasirinkite Nuostatos.
 2. Pažymėkite nuostatų grupės Laiškų rašymas pogrupį Laiškų adresavimas.
 3. Lango dalyje Adreso užbaigimas pagal surinktą jo pradžią pažymėkite reikiamas parinktis (arba panaikinkite žymėjimus).
 4. Spustelėkite Gerai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Rašybos tikrinimas

Programa turi integruotą rašybos tikrinimo programą, kuria galima tikrinti lietuvių kalba parašytus tekstus. Kitų kalbų rašybos tikrinimo programos papildinius galima atsisiųsti iš Mozdev.org.

Mygtukų juostoje spustelėjus mygtuką bus atvertas langas:

Rašyba tikrinama, spustelėjus mygtukus Tikrinti iš naujo arba Tikrinti žodį. Čia taip pat galima priimti arba atmesti žodžio taisymo siūlymus. Programoje nesančius žodžius galima įtraukti į asmeninį žodyną.

[ Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiško siuntimo nuostatos

Iš laiško rašymo lango meniu Nuostatos galima parinkti šias laiško siuntimo nuostatas ir komandas:

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Atsakymas į laišką

Norint atsakyti į laišką, reikia atlikti šiuos veiksmus:

Norint nustatyti, kad kiekvieną kartą atsakant į laišką būtų cituojamas jo originalus tekstas, bei cituojamo teksto vietą laiške, reikia:

 1. Iš meniu Priemonės pasirinkti Paskyrų nuostatos.
 2. Pažymėti paskyros pavadinimą (jei yra kelios paskyros).
 3. Atverti nuostatų grupę Laiškų rašymas ir adresavimas ir pažymėti langelį Atsakant cituoti originalų laišką.
 4. Nurodyti, kur turėtų būti pradedamas rašyti atsakymas: prieš pacituotą originalų laišką, po juo, arba palikti tai nuspręsti vėliau, kai bus atvertas laiško rengyklės langas. Pastaruoju atveju visas originalaus laiško tekstas pažymimas, kad vienu klavišo aukštyn arba žemyn paspaudimu žymeklį būtų galima nustatyti prieš cituojamą tekstą arba po juo (arba paspaudus šalinimo klavišą pašalinti visą cituojamą tekstą, kas tolygu jo necitavimui). Numatytoji nuostata yra pradėti rašyti atsakymą po pacituotu tekstu.
 5. Spustelėti mygtuką Gerai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiško persiuntimas

Persiunčiant laišką galima nurodyti, kokiu būdu bus persiunčiamas jo tekstas: tiesiogiai (laiško tekste) arba kaip laiško priedas (numatytoji nuostata).

Norint persiųsti laišką, reikia:

 1. Pažymėti laišką ir spustelėti Persiųsti.
 2. Surinkti gavėjo asmenvardį arba elektroninio pašto adresą.
 3. Spustelėti mygtuką Išsiųsti.

Numatytąsias laiškų persiuntimo nuostatas galima parinkti taip:

 1. Atverti meniu Priemonės ir pasirinkti Nuostatos.
 2. Pažymėti nuostatų grupės Laiškų rašymas pogrupį Bendrosios.
 3. Parinkti laiško persiuntimo nuostatas: tiesiogiai (laiško tekste) ar kaip priedus.
 4. Spustelėti mygtuką Gerai.

Patarimas. Jei norite laišką persiųsti kitaip, nei nurodyta numatytosiose nuostatose, pažymėkite laišką sąraše, iš meniu Laiškas pasirinkite Persiųsti kitaip, o pasirodžiusiame meniu pasirinkite, kaip norite persiųsti laišką.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Pranešimai apie išsiųstus laiškus

Programoje galima nustatyti, kad siunčiant laišką, gavėjo būtų paprašyta patvirtinti, kad jis atvėrė Jūsų laišką (gavėjo pašto programa turi būti suderinama su MDN standartu). Net jeigu Jūs ir prašėte išsiųsti tokį patvirtinimą, gavėjas gali išsiųsti jį arba neišsiųsti. Naujienų grupių serveriai neturi patvirtinimo apie įteikimus priemonių. Todėl siunčiant laiškus į naujienų grupes patvirtinimo nebus prašoma.

Nuostatų lange Pažymos iš laiškų gavėjų galima parinkti bendrąsias pranešimų nuostatas, taip pat nurodyti, kaip elgtis su gautais prašymais išsiųsti patvirtinimą apie laiškų gavimą. Bendrąsias nuostatas galima pakeisti atskirų paskyrų nuostatose.

Į langą Pažymos iš laiškų gavėjų patenkama iš meniu Priemonės pasirinkus Nuostatos, tada iš nuostatų grupės Kitkas pasirinkus pogrupį Bendrosios ir spustelėjus mygtuką Laiškų pristatymo pažymos.

Jei norima, kad būtų prašoma tik atskirų laiškų gavėjų išsiųsti patvirtinimą apie pristatymą, tai šią nuostatą galima pasirinkti laiškų rašymo lange:

Norint, kad programa prašytų gavėjo patvirtinti kiekvieno siunčiamo laiško gavimą, reikia:

 1. Atverti meniu Priemonės –> Nuostatos.
 2. Pažymėti nuostatų grupės Kitkas pogrupį Bendrosios ir spustelėti mygtuką Laiškų pristatymo pažymos.
 3. Pažymėti parinktį Išsiunčiant laišką, prašyti jo pristatymo pažymos.
 4. Spustelėti mygtuką Gerai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų juodraščiai

Laiško juodraštis (nebaigtas rašyti laiškas) įrašomas šitaip:

Norint taisyti įrašytą laiško juodraštį, reikia:

 1. Pašto programos lange atverti aplanką Juodraščiai.
 2. Pažymėti pasirinktą laišką (juodraštį) sąraše.
 3. Paspausti tarp laiško antraštės ir turinio esantį mygtuką Taisyti.... (Arba iš meniu Laiškas pasirinkti Paruošti laišką siuntimui.)
 4. Atlikti reikiamus laiško pakeitimus.
 5. Norint išsiųsti laišką, spustelėti mygtuką Išsiųsti. Spustelėjus mygtuką Įrašyti, laiškas (juodraštis) su pakeitimais bus įrašytas į aplanką Juodraščiai.
 6. Pastaba. Jei pataisytą juodraštį išsiųsite, jis bus pašalintas iš juodraščių aplanko.

Patarimas. Juodraštį atverti taisymui galima paprasčiau – dukart spustelėjus jo antraštę.

Norint pašalinti nebereikalingus laiškų juodraščius, reikia:

 1. Pašto programos lange atverti aplanką Juodraščiai.
 2. Pažymėti nebereikalingus laiškus (juodraščius) sąraše.
 3. Spustelėti mygtuką .

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų šablonai

Laiškų šablonai gali būti naudingi daugeliui panašaus turinio laiškų paruošti. Laiško šabloną galima įrašyti iš bet kurio lango, kuriame rodomas šis laiškas, pavyzdžiui, iš laiškų rašymo lango.

Norint įrašyti laiško šabloną, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Pagrindinio pašto programos lango mygtukų juostoje spustelėti Rašyti ir, naudojant reikiamus teksto formatavimo elementus (šriftą, raidžių dydį ir spalvą, fono spalvą ir kt.) sukurti naują laišką – šabloną.

  Laiško šabloną galima sukurti ir iš jau turimo laiško jį atvėrus.

 2. Kai laiškas rodomas, atverti meniu Failas, pasirinkti Įrašyti kaip ir spustelėti šabloną. Šablonai dedami į jiems skirtą laiškų aplanką.

Norint pasinaudoti šablonu rašant laišką, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Pašto programos lange atverti aplanką Šablonai.
 2. Du kartus spustelėti šablono antraštę.
 3. Parašyti laišką naudojantis šablone esančiu tekstu.
 4. Pastaba. Jei laišką, parašytą naudojantis šablonu, išsiųsite, jo šablonas išliks šablonų aplanke.

Norint pašalinti nebereikalingus laiškų šablonus, reikia:

 1. Pašto programos lange atverti aplanką Šablonai
 2. Pažymėti nebereikalingus laiškų šablonus sąraše.
 3. Spustelėti mygtuką .

[ Grįžti į skyriaus pradžią ]

© 1998–2004 The Mozilla Organization.
© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, Sigita Pedzevičienė, 2002–2009