Valentina DAGIENĖ

Anglų kalba - English

Mokslinis darbas

Publikacijos

Pedagoginė veikla

Eksperimentinė plėtra

Švietimo veikla

Knygos

Apdovanojimai

Apie mane


Valentina Dagienė dirba Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute (Informatikos metodologijos skyriaus vadovė) ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete (Matematikos ir infoormatikos metodikos katedros profesorė).

1993 metais apgynė matematikos mokslų informatikos krypties daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete (Fiziniai mokslai, informatika, 09 P). 1997 metais suteiktas docentės vardas. 2005 metais atliko habilitacinę procedūrą apgindama darbą „Informacinė kultūra bendrojo lavinimo mokykloje: ugdymo turinio ir mokymosi proceso modeliavimas“ (Socialiniai mokslai, edukologija, 07 S). 2007 metais suteiktas profesorės vardas.

Paskelbė per 150 mokslo ir tiek pat metodinių darbų, parašė daugiau kaip 60 informatikos vadovėlių ir mokomųjų knygų (dalis su bendraautoriais). Dauguma vadovėlių yra Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuoti, keletas jų pripažinti geriausiais ir apdovanoti. Vykdo eksperimentinės plėtros darbus – vadovavo daugiau kaip 30 įvairių projektų.

Nuolatos rūpinasi informatikos mokymu bendrojo lavinimo mokyklose, inicijavo ir vadovavo parengiant Lietuvos bendrojo lavinimo bendrąsias informatikos ir informacinių technologijų mokymo programas, brandos egzaminus, vadovauja Jaunųjų programuotojų mokyklai. Dirba įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose ekspertų komitetuose, komisijose, strateginėse darbo grupėse, daugelį metų organizuoja mokinių informatikos olimpiadas. Įsteigė du tarptautinius mokslo žurnalus: „Informatics in Education“ ir „Olympiads in Informatics“.


MOKSLINIS DARBAS

Tyrinėjimų kryptys

 • Technologijomis grįstas mokymas
 • Algoritmavimo ir programavimo mokymo projektavimas
 • Informatikos ir informacinių technologijų didaktika
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo švietime teorija
 • Logo metodikos ir programinės įrangos problemos
 • Programinės įrangos ir mokomųjų programų lokalizavimas
 • Kompiuterių programų internacionalizavimas
 • Atvirųjų programų adaptavimas
 • Virtualiųjų mokymosi aplinkų analizė ir lyginamieji darbai
 • Matematikos mokymo panaudojant kompiuterių technologijas klausimai
 • Mokymosi mokslas

Pareigos VU Matematikos ir informatikos institute

 • Vyriausioji mokslo darbuotoja, nuo 2005 m.
 • Informatikos metodologijos skyriaus vadovė, nuo 2002 m.
 • Vyresnioji mokslo darbuotoja, 1993–2005 m.
 • Mokslo darbuotoja, 1986–1993 m.
 • Jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1979–1986 m.
 • Inžinierė, 1978–1979 m.

Pareigos VU Matematikos ir informatikos fakultete

 • Profesorė, nuo 2005 m.
 • Docentė, 1998–2005 m.

Pareigos kitose įstaigose

 • Kauno technologijos universiteto nuotolinių studijų docentė, 2003–2007 m.
 • Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto docentė, 2001–2002 m.
 • Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, 1993–2002 m.

Darbas mokslo komitetuose

 • Europos mokslų komiteto (Fiziniai ir inžinerijos mokslai) narė, 2009–2013 m.
 • Europos Sąjungos „Eurostars“ programos ekspertė, nuo 2007 m.
 • Tarptautinio mokslo žurnalo „Informatics in Education“ vyriausioji redaktorė, nuo 2002 m.
 • Tarptautinio mokslo žurnalo „Olympiads in Informatics“ vyriausioji redaktorė, nuo 2007 m.
 • Matematikos ir informatikos instituto Tarybos narė, nuo 2005 m.
 • Europos Logo mokslinio komiteto narė, nuo 1997 m.
 • Tarptautinių Suomijos ir Baltijos jūros šalių konferencijų kompiuterių mokymo klausimais mokslinio komiteto narė, nuo 2001 m.
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo informacinės visuomenės technologijų ekspertų komiteto narė, nuo 2005 m.

MOKSLO PUBLIKACIJOS

Išspausdinta per 150 mokslo straipsnių įvairiuose mokslo leidiniuose, skelbiamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse, Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose, recenzuojamuose mokslinių konferencijų darbuose.

Mokslo publikacijų sąrašas


PEDAGOGINĖ VEIKLA

Doktorantai

 • Lina Markauskaitė. Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklose analizė. Apginta 2001 m.
 • Rimgaudas Laucius. Kompiliatorių internacionalizavimas. Apginta 2007 m.
 • Eugenijus Kurilovas. Skaitmeninės švietimo išteklių ir paslaugų bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos. Apginta 2008 m.
 • Irena Patašienė. Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui. Apginta 2008 m.
 • Tatjana Jevsikova. Internetinės programinės įrangos lokalizavimas. Apginta 2009 m.
 • Svetlana Kubilinskienė. Mokymosi veiklų sąveikumo standartizavimas. 2007–2011 m.
 • Lina Zajančkauskienė. Programinės įrangos kurtiesiems ir neprigirdintiems lokalizavimas. 2007–2012 m.
 • Bronius Skūpas. Automatinis programavimo uždavinių sprendimų (programų ir algoritmų) testavimas. 2008–2012 m.
 • Inga Žilinskienė. Matematikos mokymosi veiklų tyrimas. 2008–2012 m.
 • Anita Juškevičienė. 2009–2013 m.
 • Jūratė Urbonienė. 2009–2013 m.

Skaitomi kursai

 • Technologijomis grįstas mokymas
 • Informatikos didaktika
 • Logo programavimas
 • Informacinės mokymo technologijos
 • Programavimo kalbų teorija
 • Programinės įrangos lokalizavimas

Mokymo priemonės studentams

Mokymo priemonių sąrašas


EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA

Koordinuota per 30 eksperimentinės plėtros darbų – nacionalinių ir tarptautinių projektų. Dauguma jų skirti technologijomis grįsto švietimo ir programinės įrangos lokalizavimo uždaviniams spęsti.

Projektų sąrašas


ŠVIETIMO VEIKLA

Pagrindinės darbų kryptys

 • Informatikos (informacinių technologijų) bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų rengimas
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas į švietimą
 • Vadovėlių, mokymo priemonių kūrimas
 • Informacinių technologijų brandos egzaminų projektavimas
 • Mokomųjų kompiuterinių priemonių ir mokymosi objektų lokalizavimas
 • Darbas su gabiais informatikai mokiniais
 • Paskaitos mokytojams, jų kvalifikacijos tobulinimas
 • Informatikos olimpiadų organizavimas Lietuvoje
 • Baltijos šalių informatikos olimpiadų rengimas (Lietuvoje surengta 1997, 2002, 2005 metais)
 • Dalyvavimas tarptautinėse informatikos olimpiadose

Darbas švietimo komitetuose ir komisijose

 • Bendrojo ugdymo tarybos prie Švietimo ir mokslo ministerijos narė, 2010–2012 m.
 • Tarptautinės informatikos olimpiados (IOI) valdymo komiteto narė, 2006–2009 m., 2009–2012 m.
 • Lietuvos atstovė Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos (IFIP) Švietimo komiteto TC3 narė nuo 2003 m., pirmininko pavaduotoja nuo 2009 m.
 • IFIP tarptautinių darbo grupių WG 3.1 ir WG 3.3, skirtų informatikos mokymui ir moksliniams tyrimams, narė nuo 2001 m.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2007–2012 m.
 • Europos nuotolinio mokymo tinklo (EDEN) tarptautinio komiteto narė nuo 1999 m.
 • Tarptautinės informatikos mokymo vidurinėje mokykloje konferencijos (ISSEP) programinio komiteto pirmininkė (2006 m.), narė (2005, 2008 m.)
 • Informatikos mokymo ekspertų komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos pirmininkė 1993–1996 m., narė 1997–1999 m.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos Matematikos ir informatikos ekspertų komisijos pirmininko pavaduotoja 1999–2002 m.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos narė nuo 2002 m.
 • Informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos pirmininkė nuo 2004 m.
 • Matematikos ir informatikos instituto Jaunųjų programuotojų mokyklos mokslinė vadovė (nuo 1999 m.)
 • Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų diegimo švietime strategijos kūrimo darbo grupės narė (2000, 2004, 2006 m.)
 • Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės informacinių technologijų mokyklinio ir valstybinio egzamino projektui parengti vadovė 2003–2004 m.
 • Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados organizacinio komiteto pirmininkė nuo 1993 m.
 • Informacinių technologijų konkurso „Bebras“ organizacinio komiteto pirmininkė nuo 2004 m.
 • Žurnalų „Informatika“ (1995–2000 m.), „Kompiuterija“ (1997–2004 m.), „Alfa plius omega“ (2000–2004 m.) redakcijų kolegijų narė
 • Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė
 • Tarptautinio žurnalo "Zentralblat für Mathematik" referentė nuo 1986 m.

Metodiniai ir mokslo populiarinimo straipsniai

Parašyta per 150 metodinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

Metodinių straipsnių sąrašas


KNYGOS

Parašyta per 60 mokomųjų knygų, didelė dalis iš jų – Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuoti vadovėliai bendrojo lavinimo mokyklai.

Knygų sąrašas


APDOVANOJIMAI

 • Už darbų ciklą „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas, 1990-2006 m.“ paskirta 2007 m. Lietuvos mokslo premija (technologijos mokslų srityje).
 • Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis už nuopelnus Lietuvos švietimui, 2000 m.
 • Valstybės aukščiausio lygio mokslininko stipendija, 2002–2003 m.
 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto suteiktas „Naujojo knygnešio“ vardas nacionaliniu mastu, 2006 m.
 • ŠMM antroji premija už informatikos vadovėlius IX–X klasėms „Informatikos pradmenys“, 1–4 dalys, 2000 m.
 • ŠMM pirmoji premija už vadovėlių komplektą „Logo žinynas“ ir „Aš mokausi Logo. Projektų knyga mokiniams“, 1999 m.

KONTAKTAI

VU Matematikos ir informatikos institutas
Informatikos metodologijos skyrius
Akademijos g. 4
(601 kambarys)
Vilnius 08663

Telefonas: (8 5) 2109 732

Faksas: (8 5) 2729 209

El. paštas: dagiene@ktl.mii.lt


POMĖGIAI

 • Skaitymas
 • Keliavimas

Kelionių nuotraukų albumai (http://picasaweb.google.lt/dagiene):

Albanija (Kruje), Belgija (Briuselis, Gentas, Delftas), Čilė (Santjagas), Egiptas (Kairas, Aleksandrija, Luksoras), Graikija (Atėnai, Tesalonikai, Meteoras), Italija (Milanas, Genuja), Islandija, JAV (Bostonas, Čikaga, El Paso, Niagara), Kambodža (Pnompenis, Ankor Vatas), Kipras, Liuksemburgas, Malaizija (Kuala Lumpuras, Kuchingas, Melecha), Meksika (Merida, Chichenitza), Nyderlandai (Amsterdamas, Groningenas, Keukenhofas, Haga), Norvegija (bergenas), Suomija (Koli), Vietnamas (Hanojus, Hošiminas, Hiuje)...

Bulgarija (Plovdivas), Ispanija (Madridas), Jordanija (Amanas, Petra), Jungtinė Karalystė (Bath, Jorkas, Kembridžas, Stonehendge, Windsoras), Lenkija (Punskas), Libanas (Beirutas, Balbekas, Byblos), Sirija (Alepo, Damaskas, Palmyra, Maalula, Mar Musa), Švedija (Stokholmas)...

Argentina (Foz do Iguacu), Brazilija (Porto Alegre, Bento Goncalves, Foz do Iguacu), Bulgarija, Prancūzija (Paryžius), Suomija (Helsinkis, Hammelinna), Šveicarija Ciūrichas), Vokietija (Dresdenas, Konstancas)...


ŠEIMA

Šeimoje penki vaikai:

 • Girstautė (g. 1980 m.), baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bendrąsias studijas, Groningeno universitete (Nyderlandai) apsigynė (2010 m.) daktaro disertaciją.
 • Eigminas (g. 1983 m.), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete baigė bakalauro studijas, informatikos magistro laipsnį įgijo Bolcano universiteto (Italija).
 • Sirvydas (g. 1988 m.), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete baigė bakalauro studijas, magistrantūroje mokosi Roterdamo universitete (Nyderlandai).
 • Vilgailė (g. 1990 m.), Oksfordo universitete (Jungtinė Karalystė) studijuoja fiziką.
 • Tolmantas (g. 1994 m.), Vilniaus Biržiškos gimnazijos mokinys.


Atnaujinta 2011-02-13